ხედვა

საზოგადოების ეკონომიკური განათლების ამაღლება, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკისა და ჯანსაღი კონკურენტული ბიზნეს გარემოს ფორმირება, შესაბამისი კვლევებისა და მოქალაქეთათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების გზით. ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის პროცესში აფბაში გაერთიანებულ ფინანსისტთა, ეკონომისტთა დ ბიზნესმენთა მიერ წვლილის შეტანა,  და მათთვის კვალიფიკაციისა და ხარისხის ამაღლება.